type_specimin_poster_v1.jpg
language_v0.1.jpg
idontknow_v1.jpg
iPhone 5_Hyoung_app.jpg
SeniorCapstone_presentation_v73.jpg
SeniorCapstone_presentation_v74.jpg
SeniorCapstone_presentation_v75.jpg
SeniorCapstone_presentation_v76.jpg
SeniorCapstone_presentation_v77.jpg
SeniorCapstone_presentation_v78.jpg
SeniorCapstone_presentation_v79.jpg
SeniorCapstone_presentation_v710.jpg
SeniorCapstone_presentation_v711.jpg
SeniorCapstone_presentation_v712.jpg
SeniorCapstone_presentation_v713.jpg
SeniorCapstone_presentation_v714.jpg
SeniorCapstone_presentation_v715.jpg
SeniorCapstone_presentation_v716.jpg
prev / next